ingilizce kuran, Taha suresi, TâhâKur'an-i Kerim Meali, Ingilizce ve Türkçe Meal Birarada, Ingilizce Quran,Türkçe Kuran, Karsilastirmali Kuran.

İngilizceDersanesi.com

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
QURAN ( ENGLISH - TURKISH )
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
 
 

 

Advertisement

 

 

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
20 - Taha [ Tâhâ ]
1. Tâ, Hâ.
Ta. Ha.
2. Biz bu Kur'ân'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.
We have not revealed unto thee (Muhammad) this Qur'an that thou shouldst be distressed,
3. Ancak (Allah'tan) korkanlara bir öğüt (olarak indirdik).
But as a reminder unto him who feareth,
4. (O) yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından azar azar indirilmiştir.
A revelation from Him Who created the earth and the high heavens,
5. Rahmân Arş'a istivâ etmiş(kurulmuş)tur.
The Beneficent One, Who is established on the Thronee
6. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur (ne kadar kapalı olursa olsun, O'ndan hiçbir şey gizli kalmaz).
Unto Him belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and whatsoever is between them, and whatsoever is beneath the sod.
7. Sözü açık söylesen de (gizli söylesen de) muhakkak O, gizliyi de ondan daha gizlisini de bilir.
And if thou speakest aloud, then lo! He knoweth the secret (thought) and (that which is yet) more hidden.
8. Allâh ki, O'ndan başka tanrı yoktur. En güzel isimler O'nundur.
Allah! There is no God save Him. His are the most beautiful names.
9. Mûsâ'nın haberi sana geldi mi?
Hath there come unto thee the story of Moses?
10. Hani (o) bir ateş görmüştü de âilesine: "Siz durun ben bir ateş gördüm, belki ondan size bir kor getiririm, yahut ateşin yanında bir yol gösteren bulurum" demişti.
When he saw a fire and said unto his folk: Wait! Lo! I see a fire afar off. Peradventure I may bring you a brand therefrom or may find guidance at the fire.
11. (Mûsâ), o(ateşin yanı)na gelince kendisine "Ey Mûsâ!" diye seslenildi.
And when he reached it, he was called by name: O Moses!
12. Ben, (evet) ben senin Rabbinim! Pabuçlarını çıkar. Çünkü sen, kutsal vâdide, Tuvâ'dasın.
Lo! I, even I, am thy Lord. So take off thy shoes, for lo! thou art in the holy valley of Tuwa.
13. Ben seni seçtim, şimdi vahyolunanı dinle.
And I have chosen thee, so hearken unto that which is inspired.
14. Muhakkak ben, (evet) ben Allâh'ım, benden başka tanrı yoktur.(Yalnız) bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl.
Lo! I, even I, am Allah. There is no God save Me. So serve Me and establish worship for My remembrance.
15. (Kıyâmet) Sâ'at(i) mutlaka gelecektir. Herkesin, peşinde koştuğu işlerle cezâlanması için, neredeyse onu gizleyeceğim.
Lo! the Hour is surely coming. But I will to keep it hidden, that every soul may be rewarded for that which it striveth (to achieve).
16. Ona inanmayıp keyfine uyan kimse, seni on(a inanmak)dan alıkoymasın, sonra helâk olursun!
Therefore, let not him turn thee aside from (the thought of) it who believeth not therein but followeth his own desire, lest thou perish.
17. Sağ elindeki nedir ey Mûsâ?
And what is that in thy right hand, O Moses?
18. (Mûsâ) dedi: "O, asâ'mdır. Ona dayanıyorum ve onunla davarıma yaprak silkeliyorum ve onda benim daha birçok ihtiyaçlarım var (onunla birçok ihtiyacımı gideririm)."
He said: This is my staff whereon I lean, and wherewith I beat down branches for my sheep, and wherein I find other uses.
19. (Allâh) buyurdu; "(Yere) at onu ey Mûsâ!"
He said: Cast it down, O Moses!
20. (Mûsâ) attı, bir de ne görsün o, koşan kocaman bir yılan!
So he cast it down, and lo! it was a serpent, gliding.
21. (Allâh): "Al onu, dedi, korkma biz onu yine ilk durumuna sokacağız."
He said: Grasp it and fear not. We shall return it to its former state.
22. Elini böğrüne sok; bir hastalık olmadan, ayrı bir mu'cize olarak bembeyaz bir durumda çıksın.
And thrust thy hand within thine armpit, it will come forth white without hurt. (That will be) another token.
23. Ki sana en büyük mu'cizelerimizden bazılarını göstermiş olalım
That We may show thee (some) of Our greater portents,
24. İmdi sen Fir'avn'e git: çünkü o azdı.
Go thou unto Pharaoh! Lo! he hath transgressed (the bounds).
25. (Mûsâ) dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç (risalet görevini yüklenebilmesi için yüreğimi genişlet)"
(Moses) said: My Lord! Relieve my mindd
26. Bana işimi kolaylaştır.
And ease my task for me;
27. Dilimin düğümünü çöz.
And loose a knot from my tongue,
28. Ki sözümü anlasınlar
That they may understand my saying.
29. Bana âilemden bir vezir ver:
Appoint for me a henchman from my folk,
30. Kardeşim Hârûn'u.
Aaron, my brother.
31. Onunla arkamı kuvvetlendir.
Confirm my strength with him.
32. Onu da işime ortak yap,
And let him share my task,
33. Ki seni çok tesbih edelim,
That we may glorify Thee much.
34. Ve seni çok analım,
And much remember Thee.
35. Şüphesiz sen, bizi görmektesin.
Lo! Thou art ever Seeing us.
36. (Allâh) buyurdu: "Ey Mûsâ, istediğin sana verildi."
He said: Thou art granted thy request, O Moses.
37. Zaten biz sana bir kez daha lutufta bulunmuştuk.
And indeed, another time, already We have shown thee favour,
38. (Sen doğduğun zaman,) Annene vahyedileni vahyetmiştik:
When We inspired in thy mother that which is inspired,
39. Onu sandığa koy, suya at; su onu sahile bıraksın; onu benim de düşmanım onun da düşmanı olan biri alacaktır. "Gözümün önünde yetiştirilmen için senin üzerine benden bir sevgi koydum (görenler senin üzerine koyduğum bu sevgiden ötürü sana meftun oldular)."
Saying: Throw him into the ark, and throw it into the river, then the river shall throw it on to the bank, and there an enemy to Me and an enemy to him shall take him. And I endued thee with love from Me that thou mightest be trained according to My will,
40. Kızkardeşin ona bakacak birini size göstereyim mi? diyordu. Böylece seni annene geri verdik ki gözü aydın olsun, üzülmesin. Sen bir de adam öldürmüştün. O zaman da seni tasadan kurtarmış ve seni iyice denemiştik. Medyen halkı arasında yıllarca kaldın. Sonra belirlediğimiz bir vakitte bize geldin ey Mûsâ!
When thy sister went and said: Shall I show you one who will nurse him? and We restored thee to thy mother that her eyes might be refreshed and might not sorrow. And thou didst kill a man and We delivered thee from great distress, and tried thee with a heavy trial. And thou didst tarry years among the folk of Midian. Then comest thou (hither) by (My) providence, O Moses,
41. Seni kendim için yetiştirdim.
And I have attached thee to Myself.
42. Sen ve kardeşin, âyetlerimi götürün, beni anmakta gevşeklik etmeyin.
Go, thou and thy brother, with My tokens, and be not faint in remembrance of Me.
43. Fir'avn'e gidin, çünkü o azdı.
Go, both of you, unto Pharaoh. Lo! he hath transgressed (the bounds).
44. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır veya korkar.
And speak unto him a gentle word, that peradventure he may heed or fear.
45. Dediler ki: "Rabbimiz, onun bize taşkınlık etmesinden, yahut iyice azmasından korkuyoruz."
They said: Our Lord! Lo! we fear that he may be beforehand with us or that he may play the tyrant.
46. Korkmayın, dedi, ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm.
He said: Fear not. Lo! I am with you twain, Hearing and Seeing.
47. Haydi, varın ona, deyin ki: Biz senin Rabbinin elçileriyiz; İsrâil oğullarını bizimle gönder, onlara azâb etme. Biz Rabbinden sana bir âyet getirdik. Esenlik, hidâyete uyanlaradır.
So go ye unto him and say: Lo! we are two messengers of thy Lord. So let the Children of Israel go with us, and torment them not. We bring thee a token from thy Lord. And peace will be for him who followeth right guidance.
48. Bize, yalanlayıp yüz çevirenin, azâba uğrayacağı vahyolundu.
Lo! it hath been revealed unto us that the doom will be for him who denieth and turneth away.
49. (Fir'avn): "Rabbiniz kimdir ey Mûsâ?" dedi.
(Pharaoh) said: Who then is the Lord of you twain, O Moses?
50. (Mûsâ): "Rabbimiz, her şeye yaratılışını (varlığını ve biçimini) verip sonra onu doğru yola ileten (yaratılış gâyesine uygun yola yönelten)dir." dedi.
He said: Our Lord is He Who gave unto everything its nature, then guided it aright.

Toplam 135 Ayet.

Şuan 1. Sayfadasınız.

Sayfalar :1 2 3 [»] [»»]

 

 
 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle