ingilizce kuran, Meryem suresi, MariumKur'an-i Kerim Meali, Ingilizce ve Türkçe Meal Birarada, Ingilizce Quran,Türkçe Kuran, Karsilastirmali Kuran.

İngilizceDersanesi.com

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
QURAN ( ENGLISH - TURKISH )
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
 
 

 

Advertisement

 

 

 

İngilizce - Türkçe Kuran

 
19 - Meryem [ Marium ]
1. Kâf hâ yâ 'ayn sâd.
Kaf. Ha. Ya. 'Ain. Sad.
2. Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyyâ'ya rahmetini anıştır.
A mention of the mercy of thy Lord unto His servant Zachariah.
3. O, Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı:
When he cried unto his Lord a cry in secret,
4. Rabbim, demişti, ben, bende kemik gevşedi; baş, ihtiyarlk aleviyle tutuştu. Rabbim, sana du'â ile hiçbir zaman bahtsız olmadım (her du'â ettikçe kabul buyurdun, beni istediğimden mahrum etmedin).
Saying: My Lord! Lo! the bones of me wax feeble and my head is shining with grey hair, and I have never been unblest in prayer to Thee, my Lord.
5. "Doğrusu ben arkamdan, yerime geçecek yakınlar(ımın iyi hareket etmeycekler)inden korktum; karım da kısır. (Ne olur) katından bana yerime geçecek bir veli lutfet.
Lo! I fear my kinsfolk after me, since my wife is barren. Oh, give me from Thy presence a successorr"
6. Ki, (o), bana ve Ya'kûb oğullarına mirâsçı olsun. Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap.
Who shall inherit of me and inherit (also) of the house of Jacob. And make him, my Lord, acceptable (unto Thee).
7. (Allâh buyurdu): Ey Zekeriyyâ, biz sana bir oğul müjdeleriz, adı Yahyâ'dır. Daha önce ona hiç kimseyi adaş yapmadık (ondan önce kimseye bu adı vermedik.)"
(It was said unto him): O Zachariah! Lo! We bring thee tidings of a son whose name is John; We have given the same name to none before (him).
8. (Zekeriyyâ): "Rabbim, dedi benim nasıl oğlum olur? Karım da kısırdır. Ben ise ihtiyarlığın son sınırına vardım."
He said: My Lord! How can I have a son when my wife is barren and I have reached infirm old age?
9. Dedi: "Öyledir, ama Rabbin: 'O bana kolaydır, daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım' dedi."
He said: So (it will be). Thy Lord saith: It is easy for Me, even as I created thee before, when thou wast naught.
10. Rabbim, dedi, (öyle ise) bana bir işâret ver. "Senin işâretin, sapasağlam olduğun halde tam üç gece (ve gündüz) insanlarla konuşamamandır." dedi.
He said: My Lord! Appoint for me some token. He said: Thy token is that thou, with no bodily defect, shalt not speak unto mankind three nights.
11. (Zekeriyyâ), ma'bedden kavminin karşısına çıkıp onlara: "Sabah akşam (Rabbinizi) tesbih edin!" diye işâret etti.
Then he came forth unto his people from the sanctuary, and signified to them: Glorify your Lord at break of day and fall of night.
12. Ey Yahyâ, Kitabı kuvvetle tut (Onun emirlerini uygula). (dedik) ve ona çocuk iken hikmet verdik.
(And it was said unto his son): O John! Hold the Scripture. And We gave him wisdom when a child.
13. Katımızdan bir rahmet (bir acıma duygusu) ve temizlik de (verdik; o günâhlardan) korunan oldu.
And compassion from Our presence, and purity; and he was devout,
14. Ana babasına iyilik ediciydi, baş kaldıran bir zorba değildi.
And dutiful toward his parents. And he was not arrogant, rebellious.
15. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selâm olsun!
Peace on him the day he was born, and the day he dieth and the day he shall be raised alive!
16. Kitapta Meryem'i de an. Bir zaman o âilesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekilmişti.
And make mention of Mary in the Scripture, when she had withdrawn from her people to a chamber looking East,
17. Onlarla kendisi arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu (Cebrâil'i) ona gönderdik. (O) ona düzgün bir insan şeklinde göründü.
And had chosen seclusion from them. Then We sent unto her Our spirit and it assumed for her the likeness of a perfect man.
18. (Meryem) dedi ki: "Ben senden, çok esirgeyen(Allâh)'a sığınırım. Eğer (Allah'tan) korkuyorsan (bana dokunma)."
She said: Lo! I seek refuge in the Beneficent One from thee, if thou art God-fearing.
19. (Ruh): "Ben, dedi, sadece Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye edeyim diye (geldim)."
He said: I am only a messenger of thy Lord, that I may bestow on thee a faultless son.
20. Benim nasıl oğlum olur, dedi, bana bir insan dokunmadı ve ben bir kahpe de değilim.
She said: How can I have a son when no mortal hath touched me, neither have I been unchaste!
21. (Ruh): "Öyledir, dedi, Rabbin: 'O bana kolaydır. Onu insanlara bir mu'cize ve bizden bir rahmet kılmak için (bunu yapacağız)' dedi" ve iş olup bitti.
He said: So (it will be). Thy Lord saith: It is easy for Me. And (it will be) that We may make of him a revelation for mankind and a mercy from Us, and it is a thing ordained.
22. (Meryem), ona gebe kaldı. Onunla uzak bir yere çekildi.
And she conceived him, and she withdrew with him to a far place.
23. Doğum sancısı onu, bir hurma dalı(nın altı)na getirdi. "Keşke dedi, bundan önce ölseydim, unutulup gitseydim!"
And the pangs of childbirth drove her unto the trunk of the palm tree. She said: Oh, would that I had died ere this and had become a thing of naught, forgotten!
24. Altından (Ruh) ona şöyle seslendi: "Üzülme Rabbin alt tarafında bir su arkı var etti."
Then (one) cried unto her from below her, saying: Grieve not! Thy Lord hath placed a rivulet beneath thee,
25. Hurma dalını sana doğru silkele, üzerine olmuş, taze hurma dökülsün.
And shake the trunk of the palm-tree toward thee; thou wilt cause ripe dates to fall upon thee.
26. Ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen: Ben Rahmân için (susma) oruc(u) adadım, bugün hiçbir insanla konuşmayacağım" de."
So eat and drink and be consoled. And if thou meetest any mortal, say: Lo! I have vowed a fast unto the Beneficent, and may not speak this day to any mortal.
27. (Meryem) onu taşıyarak kavmine getirdi: "Ey Meryem, dediler, sen tuhaf bir iş yaptın."
Then she brought him to her own folk, carrying him. They said: O Mary! Thou hast come with an amazing thing.
28. Ey Hârûn'un kızkardeşi, baban kötü bir adam değildi, annen de fâhişe değildi (sen ne yaptın böyle)?
Oh sister of Aaron! Thy father was not a wicked man nor was thy mother a harlot.
29. (Meryem), çocuğu gösterdi. Dediler ki: "Beşikteki çocukla nasıl konuşuruz?"
Then she pointed to him. They said: How can we talk to one who is in the cradle, a young boy?
30. (Çocuk): "Ben Allâh'ın kuluyum, dedi,(O) bana Kitabı verdi, beni peygamber yaptı."
He spake: Lo! I am the slave of Allah. He hath given me the Scripture and hath appointed me a Prophet,
31. Beni bulunduğum her yerde yararlı kıldı. Sağ olduğum sürece bana namaz kılmayı, zekât vermeyi emretti!
And hath made me blessed wheresoever I may be, and hath enjoined upon me prayer and almsgiving so long as I remain alive,
32. (Beni) anneme iyilik eder (kıldı), beni baş kaldıran bir zorba yapmadı.
And (hath made me) dutiful toward her who bore me, and hath not made me arrogant, unblest.
33. "Doğduğum gün de, öleceğim gün de ve diri olarak kaldırılacağım gün de bana esenlik verilmiştir.
Peace on me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!"
34. İşte Meryem oğlu Îsâ. Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, "gerçek söz"e göre budur.
Such was Jesus, son of Mary, (this is) a statement of the truth concerning which they doubt.
35. Çocuk edinmek, Allah'a yakışmaz. O'nun şânı yücedir. Bir işi yapmak istedi mi ona sadece "ol" der, (o da) olur.
It befitteth not (the Majesty of) Allah that He should take unto Himself a son. Glory be to Him! When He decreeth a thing, He saith unto it only: Be! and it is.
36. Şüphesiz, Allâh benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir, O'na kulluk edin. İşte doğru yol budur.
And lo! Allah is my Lord and your Lord. So serve Him. That is the right path.
37. Kendi aralarından hizipler, ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten ötürü vay kâfirlerin haline!
The sects among them differ: but woe unto the disbelievers from the meeting of an awful Day.
38. Bize geldikleri gün ne güzel işitir, ne güzel görürler. Ama o zâlimler, bugün apaçık sapıklık içindedirler!
See and hear them on the Day they come unto Us! Yet the evil-doers are today in error manifest.
39. Onları şu hasret gününe karşı uyar ki, o zaman kendileri gaflet içinde inanmamakta ısrar ederlerken iş bitirilmiş olur (yaptıklarına pişman olup hasret çeker dururlar, ama iş işten geçmiştir artık).
And warn them of the Day of anguish when the case hath been decided. Now they are in a state of carelessness, and they believe not.
40. Dünyâya ve üzerinde bulunanlara biz vâris oluruz biz, ve bize döndürülürler.
Lo! We inherit the earth and all who are thereon, and unto Us they are returned.
41. Kitapta İbrâhim'i de an; gerçekten o, çok doğru bir peygamberdi.
And make mention (O Muhammad) in the Scripture of Abraham. Lo! he was a saint, a Prophet.
42. Babasına demişti ki: "Babacığım, işitmeyen görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun?"
When he said unto his father: O my father! Why worshippest thou that which heareth not nor seeth, nor can in aught avail thee?
43. Babacığım, bana sana, gelmeyen bir bilgi geldi; bana uy, seni düzgün bir yola ileteyim.
O my father! Lo! there hath come unto me of knowledge that which came not unto thee. So follow me, and I will lead thee on a right path.
44. Babacığım, şeytâna tapma, çünkü şeytân, Rahmân'a isyân etmiştir.
O my father! Serve not the devil. Lo! the devil is a rebel unto the Beneficent.
45. Babacığım, ben sana Rahmân'dan bir azâbın dokunmasından korkuyorum. O zaman, şeytânın dostu olursun.
O my father! Lo! I fear lest a punishment from the Beneficent overtake thee so that thou become a comrade of the devil.
46. (Babası): "Ey İbrâhim, dedi, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer (onlara dil uzatmaktan) vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım. Uzun süre benden ayrıl, git!"
He said: Rejectest thou my gods, O Abraham? If thou cease not, I shall surely stone thee. Depart from me a long while!
47. (İbrâhim): "Selâm sana, (esenlik içinde kal), dedi, senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü O, bana çok lutufkârdır."
He said: Peace be unto thee! I shall ask forgiveness of my Lord for thee. Lo! He was ever gracious unto me.
48. Sizden de, Allah'tan başka yalvardıklarınızdan da ayrılıyor ve yalnız Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bahtsız olmam (istediklerimden mahrum bırakılmam).
I shall withdraw from you and that unto which ye pray beside Allah, and I shall pray unto my Lord. It may be that, in prayer unto my Lord, I shall not be unblest.
49. İşte onlardan ve onların Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Ya'kûb'u armağan ettik ve hepsini de peygamber yaptık.
So, when he had withdrawn from them and that which they were worshipping beside Allah, We gave him Isaac and Jacob. Each of them We made a Prophet.
50. Onlara rahmetimizden (mal ve çocuk) lutfettik ve onlar için yüce bir doğruluk dili verdik.
And We gave them of Our mercy, and assigned to them a high and true renown.

Toplam 98 Ayet.

Şuan 1. Sayfadasınız.

Sayfalar :1 2 [»] [»»]

 

 
 

Advertisement

 

 

Site i Arama

Kelime:

Sitene Szlk Ekle

arkc, ark Veya Klip Ara

ark Klip       

  ye Olmak stiyorum
  ifremi Unuttum

 
Online 10 yemiz

evirimii ye Saymz : 0
 

 

 

 
   
 
Gizlilik Politikası -
 

 

Designed and CopyRight By Kamil KIRDI

Katklarndan Dolay Ebubekir ATALAY'a Teekkrler.

 

 

Gizle

Gizle